Commit 69a0621c authored by renchao.lu's avatar renchao.lu
Browse files

Merge branch 'RMPorosityFromMassBalance' into 'master'

RM; porosity from mass balance

See merge request ogs/ogs!3252
parents fc449712 ac459066
......@@ -76,8 +76,10 @@
</property>
<property>
<name>porosity</name>
<type>Constant</type>
<value>0.2975</value>
<type>PorosityFromMassBalance</type>
<initial_porosity>phi0</initial_porosity>
<minimal_porosity>0</minimal_porosity>
<maximal_porosity>1</maximal_porosity>
</property>
<property>
<name>permeability</name>
......@@ -202,6 +204,11 @@
<type>Constant</type>
<value>0.4</value>
</parameter>
<parameter>
<name>phi0</name>
<type>Constant</type>
<value>0.2975</value>
</parameter>
<!-- Model parameters -->
<parameter>
<name>displacement_ic</name>
......
......@@ -69,8 +69,10 @@
</property>
<property>
<name>porosity</name>
<type>Constant</type>
<value>0.38</value>
<type>PorosityFromMassBalance</type>
<initial_porosity>phi0</initial_porosity>
<minimal_porosity>0</minimal_porosity>
<maximal_porosity>1</maximal_porosity>
</property>
<property>
<name>permeability</name>
......@@ -193,6 +195,11 @@
<type>Constant</type>
<value>.1</value>
</parameter>
<parameter>
<name>phi0</name>
<type>Constant</type>
<value>0.38</value>
</parameter>
<!-- Model parameters -->
<parameter>
<name>displacement0</name>
......
......@@ -64,8 +64,10 @@
</property>
<property>
<name>porosity</name>
<type>Constant</type>
<value>0.38</value>
<type>PorosityFromMassBalance</type>
<initial_porosity>phi0</initial_porosity>
<minimal_porosity>0</minimal_porosity>
<maximal_porosity>1</maximal_porosity>
</property>
<property>
<name>permeability</name>
......@@ -193,6 +195,11 @@
<type>Constant</type>
<value>.1</value>
</parameter>
<parameter>
<name>phi0</name>
<type>Constant</type>
<value>0.38</value>
</parameter>
<!-- Model parameters -->
<parameter>
<name>displacement0</name>
......
......@@ -65,8 +65,10 @@
</property>
<property>
<name>porosity</name>
<type>Constant</type>
<value>0.38</value>
<type>PorosityFromMassBalance</type>
<initial_porosity>phi0</initial_porosity>
<minimal_porosity>0</minimal_porosity>
<maximal_porosity>1</maximal_porosity>
</property>
<property>
<name>storage</name>
......@@ -189,6 +191,11 @@
<type>Constant</type>
<value>.1</value>
</parameter>
<parameter>
<name>phi0</name>
<type>Constant</type>
<value>0.38</value>
</parameter>
<!-- Model parameters -->
<parameter>
<name>displacement0</name>
......
......@@ -64,8 +64,10 @@
</property>
<property>
<name>porosity</name>
<type>Constant</type>
<value>0.5</value>
<type>PorosityFromMassBalance</type>
<initial_porosity>phi0</initial_porosity>
<minimal_porosity>0</minimal_porosity>
<maximal_porosity>1</maximal_porosity>
</property>
<property>
<name>permeability</name>
......@@ -162,6 +164,11 @@
<type>Constant</type>
<value>0.3</value>
</parameter>
<parameter>
<name>phi0</name>
<type>Constant</type>
<value>0.5</value>
</parameter>
<!-- Model parameters -->
<parameter>
<name>displacement_ic</name>
......
<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt32" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<UnstructuredGrid>
<FieldData>
<DataArray type="Int8" Name="IntegrationPointMetaData" NumberOfTuples="465" format="appended" RangeMin="34" RangeMax="125" offset="0" />
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="20" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="103" offset="212" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="276" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="316" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="1" RangeMax="1" offset="364" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="412" />
<DataArray type="Float64" Name="swelling_stress_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="452" />
<DataArray type="Float64" Name="transport_porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="492" />
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="42" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="121" offset="232" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="344" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="404" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="1" RangeMax="1" offset="472" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="540" />
<DataArray type="Float64" Name="swelling_stress_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="600" />
<DataArray type="Float64" Name="transport_porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="660" />
</FieldData>
<Piece NumberOfPoints="4" NumberOfCells="1" >
<PointData>
<DataArray type="Float64" Name="HydraulicFlow" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="540" />
<DataArray type="Float64" Name="NodalForces" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="580" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="620" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="660" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="700" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure_interpolated" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="740" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation" format="appended" RangeMin="1" RangeMax="1" offset="780" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="836" />
<DataArray type="Float64" Name="velocity" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="876" />
<DataArray type="Float64" Name="HydraulicFlow" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="728" />
<DataArray type="Float64" Name="NodalForces" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="788" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="848" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="908" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="968" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure_interpolated" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1028" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation" format="appended" RangeMin="1" RangeMax="1" offset="1088" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1160" />
<DataArray type="Float64" Name="velocity" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1220" />
</PointData>
<CellData>
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="916" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_avg" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="956" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_avg" format="appended" RangeMin="1" RangeMax="1" offset="1000" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_avg" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1044" />
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1280" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_avg" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="1340" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_avg" format="appended" RangeMin="1" RangeMax="1" offset="1404" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_avg" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1468" />
</CellData>
<Points>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.4142135624" offset="1084" />
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.4142135624" offset="1528" />
</Points>
<Cells>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1136" />
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1188" />
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1228" />
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1600" />
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1672" />
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1732" />
</Cells>
</Piece>
</UnstructuredGrid>
<AppendedData encoding="base64">
_AQAAAACAAADRAQAAiwAAAA==eF6t0LEKwlAMBdB/ydxF6dRfEQlRYwn0JY8kRYr0332Di0s71PHeC2e4bxBNHp1STLFaS0jutAQMl/fPaP5gh+HcgVJhGCBkLIRSoTVzubGjPfFupZqyZgP6tdsjKOfvtuGcdp1qbiG5HFPSSaNRif/x4sXTJDpipHPEsau4hkzbP/Xrdf0A9dSrDw==AQAAAACAAAAUAAAAHAAAAA==eF4z0zPWM9A1sbDQTTdPNTQwNjZOMQcALTMEjA==AQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAAAgAAAAEAAAAA==eF5jYACBB/YMOGgAPewEfQ==AQAAAACAAAAgAAAAEAAAAA==eF5jYACBD/YMOGgAQWwEvQ==AQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAAAgAAAAEAAAAA==eF5jYACBB/YMOGgAPewEfQ==AQAAAACAAAAgAAAACwAAAA==eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAACAAABAAAAADAAAAA==eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAACAAABAAAAADAAAAA==eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAAAgAAAACwAAAA==eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAACAAAAgAAAACwAAAA==eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAACAAAAgAAAAGAAAAA==eF779R8E3tt/h9LfoDQDGHywBwDA0haSAQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAABAAAAADAAAAA==eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAACAAAAEAAAADAAAAA==eF5jYGBgAAAABAABAQAAAACAAAAIAAAADQAAAA==eF5jYACBB/YAAgcBIA==AQAAAACAAAAIAAAADQAAAA==eF5jYACBD/YAAicBMA==AQAAAACAAAAgAAAACwAAAA==eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAACAAABgAAAAFQAAAA==eF5jYMAHPtjjlcaQh/ER4gCW5AS9AQAAAACAAAAgAAAAEwAAAA==eF5jYIAARijNDKWZoDQAAHgABw==AQAAAACAAAAIAAAACwAAAA==eF5jYYAAAAAoAAU=AQAAAACAAAABAAAACQAAAA==eF7jBAAACgAK
_AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAANEBAAAAAAAAiwAAAAAAAAA=eF6t0LEKwlAMBdB/ydxF6dRfEQlRYwn0JY8kRYr0332Di0s71PHeC2e4bxBNHp1STLFaS0jutAQMl/fPaP5gh+HcgVJhGCBkLIRSoTVzubGjPfFupZqyZgP6tdsjKOfvtuGcdp1qbiG5HFPSSaNRif/x4sXTJDpipHPEsau4hkzbP/Xrdf0A9dSrDw==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACoAAAAAAAAAMgAAAAAAAAA=eF4z0zPWM9I1NTfWTbewNEw1NDCwNLfQS8ksKqnUMzIwMjA0MDI3sDAwNzEDANNvCec=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAA=eF5jYACBB/YMOGgAPewEfQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAA=eF5jYACBD/YMOGgAQWwEvQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAA=eF5jYACBB/YMOGgAPewEfQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAACwAAAAAAAAA=eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAEAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAEAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAACwAAAAAAAAA=eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAACwAAAAAAAAA=eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAFQAAAAAAAAA=eF778x8E3tt/R6MZwOCDPQDBIhaVAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAEAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAQAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYGBgAAAABAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAgAAAAAAAAADQAAAAAAAAA=eF5jYACBB/YAAgcBIA==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAgAAAAAAAAADQAAAAAAAAA=eF5jYACBD/YAAicBMA==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAACwAAAAAAAAA=eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAGAAAAAAAAAAFQAAAAAAAAA=eF5jYMAHPtjjlcaQh/ER4gCW5AS9AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF5jYIAARijNDKWZoDQAAHgABw==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAgAAAAAAAAACwAAAAAAAAA=eF5jYYAAAAAoAAU=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAEAAAAAAAAACQAAAAAAAAA=eF7jBAAACgAK
</AppendedData>
</VTKFile>
<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt32" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<UnstructuredGrid>
<FieldData>
<DataArray type="Int8" Name="IntegrationPointMetaData" NumberOfTuples="465" format="appended" RangeMin="34" RangeMax="125" offset="0" />
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="20" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="103" offset="212" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="276" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="316" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.039806685531" RangeMax="0.039806685531" offset="364" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="416" />
<DataArray type="Float64" Name="swelling_stress_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="456" />
<DataArray type="Float64" Name="transport_porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="496" />
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="42" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="121" offset="232" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="344" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.49999705133" RangeMax="0.49999705133" offset="404" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.039806685531" RangeMax="0.039806685531" offset="476" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="548" />
<DataArray type="Float64" Name="swelling_stress_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="608" />
<DataArray type="Float64" Name="transport_porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="668" />
</FieldData>
<Piece NumberOfPoints="4" NumberOfCells="1" >
<PointData>
<DataArray type="Float64" Name="HydraulicFlow" format="appended" RangeMin="-0.38092098678" RangeMax="-0.38092098678" offset="544" />
<DataArray type="Float64" Name="NodalForces" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="20328.80581" RangeMax="20328.80581" offset="600" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="660" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="700" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure" format="appended" RangeMin="-1000000" RangeMax="-1000000" offset="740" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure_interpolated" format="appended" RangeMin="-1000000" RangeMax="-1000000" offset="792" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation" format="appended" RangeMin="0.039806685531" RangeMax="0.039806685531" offset="844" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="900" />
<DataArray type="Float64" Name="velocity" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="940" />
<DataArray type="Float64" Name="HydraulicFlow" format="appended" RangeMin="-0.38091874037" RangeMax="-0.38091874037" offset="736" />
<DataArray type="Float64" Name="NodalForces" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="20328.80581" RangeMax="20328.80581" offset="816" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="896" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="956" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure" format="appended" RangeMin="-1000000" RangeMax="-1000000" offset="1016" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure_interpolated" format="appended" RangeMin="-1000000" RangeMax="-1000000" offset="1088" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation" format="appended" RangeMin="0.039806685531" RangeMax="0.039806685531" offset="1160" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1236" />
<DataArray type="Float64" Name="velocity" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="2.6506256289e-24" RangeMax="3.2019930066e-24" offset="1296" />
</PointData>
<CellData>
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="980" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_avg" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="1020" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_avg" format="appended" RangeMin="0.039806685531" RangeMax="0.039806685531" offset="1064" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_avg" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1112" />
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1412" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_avg" format="appended" RangeMin="0.49999705133" RangeMax="0.49999705133" offset="1472" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_avg" format="appended" RangeMin="0.039806685531" RangeMax="0.039806685531" offset="1540" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_avg" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1608" />
</CellData>
<Points>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.4142135624" offset="1152" />
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.4142135624" offset="1668" />
</Points>
<Cells>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1204" />
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1256" />
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1296" />
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1740" />
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1812" />
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1872" />
</Cells>
</Piece>
</UnstructuredGrid>
<AppendedData encoding="base64">
_AQAAAACAAADRAQAAiwAAAA==eF6t0LEKwlAMBdB/ydxF6dRfEQlRYwn0JY8kRYr0332Di0s71PHeC2e4bxBNHp1STLFaS0jutAQMl/fPaP5gh+HcgVJhGCBkLIRSoTVzubGjPfFupZqyZgP6tdsjKOfvtuGcdp1qbiG5HFPSSaNRif/x4sXTJDpipHPEsau4hkzbP/Xrdf0A9dSrDw==AQAAAACAAAAUAAAAHAAAAA==eF4z0zPWM9A1sbDQTTdPNTQwNjZOMQcALTMEjA==AQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAAAgAAAAEAAAAA==eF5jYACBB/YMOGgAPewEfQ==AQAAAACAAAAgAAAAEwAAAA==eF57UcO5sytxif0LHDQACxMP0Q==AQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAAAgAAAAEAAAAA==eF5jYACBB/YMOGgAPewEfQ==AQAAAACAAAAgAAAAGAAAAA==eF6zl1PJZkq8sd8CSjtCaTsoDQCv/AuTAQAAAACAAABAAAAAGQAAAA==eF47du9NWaDwmQPHUGmHY/jF4TQA9SQlsQ==AQAAAACAAABAAAAADAAAAA==eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAAAgAAAAEwAAAA==eF5jYGBgaGjRO8iAgwYAcFQHzQ==AQAAAACAAAAgAAAAEwAAAA==eF5jYGBgaGjRO8iAgwYAcFQHzQ==AQAAAACAAAAgAAAAGAAAAA==eF57WsO5sytxif0jKP0YSj+H0gAJyw/CAQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAABAAAAADAAAAA==eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAACAAAAEAAAADAAAAA==eF5jYGBgAAAABAABAQAAAACAAAAIAAAADQAAAA==eF5jYACBB/YAAgcBIA==AQAAAACAAAAIAAAAEAAAAA==eF57UcO5sytxiT0AE1ED9Q==AQAAAACAAAAgAAAACwAAAA==eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAACAAABgAAAAFQAAAA==eF5jYMAHPtjjlcaQh/ER4gCW5AS9AQAAAACAAAAgAAAAEwAAAA==eF5jYIAARijNDKWZoDQAAHgABw==AQAAAACAAAAIAAAACwAAAA==eF5jYYAAAAAoAAU=AQAAAACAAAABAAAACQAAAA==eF7jBAAACgAK
_AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAANEBAAAAAAAAiwAAAAAAAAA=eF6t0LEKwlAMBdB/ydxF6dRfEQlRYwn0JY8kRYr0332Di0s71PHeC2e4bxBNHp1STLFaS0jutAQMl/fPaP5gh+HcgVJhGCBkLIRSoTVzubGjPfFupZqyZgP6tdsjKOfvtuGcdp1qbiG5HFPSSaNRif/x4sXTJDpipHPEsau4hkzbP/Xrdf0A9dSrDw==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACoAAAAAAAAAMgAAAAAAAAA=eF4z0zPWM9I1NTfWTbewNEw1NDCwNLfQS8ksKqnUMzIwMjA0MDI3sDAwNzEDANNvCec=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF6rNniy8PP/+/bVOGgAVdsVAQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF57UcO5sytxif0LHDQACxMP0Q==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAA=eF5jYACBB/YMOGgAPewEfQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAGQAAAAAAAAA=eF57sUHk/4+EG/sfQOlXUPo5lAYAcC8WYg==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAEAAAAAAAAAAGQAAAAAAAAA=eF47du9NWaDwmQPHUGmHY/jF4TQA9SQlsQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAEAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF5jYGBgaGjRO8iAgwYAcFQHzQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF5jYGBgaGjRO8iAgwYAcFQHzQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAA=eF57UsO5sytxif1jKP0ESr+A0gAJ2w/EAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAEAAAAAAAAAANAAAAAAAAAA=eF7b4au4Zo4Ru7Us06T2wzO+We2E8t/8M7O518xivRfIv8PEvlsSKr8Lyn8HlQcAe2ccLQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAQAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYGBgAAAABAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAgAAAAAAAAAEAAAAAAAAAA=eF6rNniy8PP/+/YAFnMFQQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAgAAAAAAAAAEAAAAAAAAAA=eF57UcO5sytxiT0AE1ED9Q==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAACwAAAAAAAAA=eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAGAAAAAAAAAAFQAAAAAAAAA=eF5jYMAHPtjjlcaQh/ER4gCW5AS9AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF5jYIAARijNDKWZoDQAAHgABw==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAgAAAAAAAAACwAAAAAAAAA=eF5jYYAAAAAoAAU=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAEAAAAAAAAACQAAAAAAAAA=eF7jBAAACgAK
</AppendedData>
</VTKFile>
<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt32" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<UnstructuredGrid>
<FieldData>
<DataArray type="Int8" Name="IntegrationPointMetaData" NumberOfTuples="465" format="appended" RangeMin="34" RangeMax="125" offset="0" />
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="20" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="103" offset="212" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="276" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="316" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.19791585637" RangeMax="0.19791585637" offset="364" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="416" />
<DataArray type="Float64" Name="swelling_stress_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="456" />
<DataArray type="Float64" Name="transport_porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="496" />
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="42" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="121" offset="232" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="344" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.49999853395" RangeMax="0.49999853395" offset="404" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.19791585637" RangeMax="0.19791585637" offset="476" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="548" />
<DataArray type="Float64" Name="swelling_stress_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="608" />
<DataArray type="Float64" Name="transport_porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="668" />
</FieldData>
<Piece NumberOfPoints="4" NumberOfCells="1" >
<PointData>
<DataArray type="Float64" Name="HydraulicFlow" format="appended" RangeMin="-100.26153349" RangeMax="-100.26153349" offset="544" />
<DataArray type="Float64" Name="NodalForces" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="10107.329855" RangeMax="10107.329855" offset="596" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="660" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="700" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure" format="appended" RangeMin="-100000" RangeMax="-100000" offset="740" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure_interpolated" format="appended" RangeMin="-100000" RangeMax="-100000" offset="788" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation" format="appended" RangeMin="0.19791585637" RangeMax="0.19791585637" offset="836" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="892" />
<DataArray type="Float64" Name="velocity" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="932" />
<DataArray type="Float64" Name="HydraulicFlow" format="appended" RangeMin="-100.26123951" RangeMax="-100.26123951" offset="736" />
<DataArray type="Float64" Name="NodalForces" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="10107.329855" RangeMax="10107.329855" offset="808" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="888" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="948" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure" format="appended" RangeMin="-100000" RangeMax="-100000" offset="1008" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure_interpolated" format="appended" RangeMin="-100000" RangeMax="-100000" offset="1076" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation" format="appended" RangeMin="0.19791585637" RangeMax="0.19791585637" offset="1144" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1220" />
<DataArray type="Float64" Name="velocity" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="9.324166577e-24" RangeMax="2.6858097871e-23" offset="1280" />
</PointData>
<CellData>
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="972" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_avg" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="1012" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_avg" format="appended" RangeMin="0.19791585637" RangeMax="0.19791585637" offset="1056" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_avg" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1104" />
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1392" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_avg" format="appended" RangeMin="0.49999853395" RangeMax="0.49999853395" offset="1452" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_avg" format="appended" RangeMin="0.19791585637" RangeMax="0.19791585637" offset="1520" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_avg" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1588" />
</CellData>
<Points>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.4142135624" offset="1144" />
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.4142135624" offset="1648" />
</Points>
<Cells>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1196" />
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1248" />
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1288" />
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1720" />
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1792" />
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1852" />
</Cells>
</Piece>
</UnstructuredGrid>
<AppendedData encoding="base64">
_AQAAAACAAADRAQAAiwAAAA==eF6t0LEKwlAMBdB/ydxF6dRfEQlRYwn0JY8kRYr0332Di0s71PHeC2e4bxBNHp1STLFaS0jutAQMl/fPaP5gh+HcgVJhGCBkLIRSoTVzubGjPfFupZqyZgP6tdsjKOfvtuGcdp1qbiG5HFPSSaNRif/x4sXTJDpipHPEsau4hkzbP/Xrdf0A9dSrDw==AQAAAACAAAAUAAAAHAAAAA==eF4z0zPWM9A1sbDQTTdPNTQwNjZOMQcALTMEjA==AQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAAAgAAAAEAAAAA==eF5jYACBB/YMOGgAPewEfQ==AQAAAACAAAAgAAAAEwAAAA==eF4LUrPr9As9aR+EgwYAuwwLqQ==AQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAAAgAAAAEAAAAA==eF5jYACBB/YMOGgAPewEfQ==AQAAAACAAAAgAAAAEwAAAA==eF7z+vbz2x6ByANeOGgAVO8UUQ==AQAAAACAAABAAAAAHgAAAA==eF6TLpyg/O3V7gNSUFoaQjtIoYlLoYrDaQBq3CLLAQAAAACAAABAAAAADAAAAA==eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAAAgAAAAEQAAAA==eF5jYACCrB8HGHDQAHY4CIk=AQAAAACAAAAgAAAAEQAAAA==eF5jYACCrB8HGHDQAHY4CIk=AQAAAACAAAAgAAAAGAAAAA==eF7zU7Pr9As9ae8Dpb2gdBCUBgC5fAuXAQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAABAAAAADAAAAA==eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAACAAAAEAAAADAAAAA==eF5jYGBgAAAABAABAQAAAACAAAAIAAAADQAAAA==eF5jYACBB/YAAgcBIA==AQAAAACAAAAIAAAAEAAAAA==eF4LUrPr9As9aQ8AC8sC6w==AQAAAACAAAAgAAAACwAAAA==eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAACAAABgAAAAFQAAAA==eF5jYMAHPtjjlcaQh/ER4gCW5AS9AQAAAACAAAAgAAAAEwAAAA==eF5jYIAARijNDKWZoDQAAHgABw==AQAAAACAAAAIAAAACwAAAA==eF5jYYAAAAAoAAU=AQAAAACAAAABAAAACQAAAA==eF7jBAAACgAK
_AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAANEBAAAAAAAAiwAAAAAAAAA=eF6t0LEKwlAMBdB/ydxF6dRfEQlRYwn0JY8kRYr0332Di0s71PHeC2e4bxBNHp1STLFaS0jutAQMl/fPaP5gh+HcgVJhGCBkLIRSoTVzubGjPfFupZqyZgP6tdsjKOfvtuGcdp1qbiG5HFPSSaNRif/x4sXTJDpipHPEsau4hkzbP/Xrdf0A9dSrDw==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACoAAAAAAAAAMgAAAAAAAAA=eF4z0zPWM9I1NTfWTbewNEw1NDCwNLfQS8ksKqnUMzIwMjA0MDI3sDAwNzEDANNvCec=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF47n37t5s//9+3P46ABjN8X7Q==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF4LUrPr9As9aR+EgwYAuwwLqQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAA=eF5jYACBB/YMOGgAPewEfQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF57ce696g6ByAMvcNAAPxsSrQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAEAAAAAAAAAAGQAAAAAAAAA=eF6TKpyg/O3V7gNSqLSDFH5xOA0AamwiyQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAEAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEQAAAAAAAAA=eF5jYACCrB8HGHDQAHY4CIk=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEQAAAAAAAAA=eF5jYACCrB8HGHDQAHY4CIk=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAA=eF7zU7Pr9As9ae8Dpb2hdBCUBgC5jAuYAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAEAAAAAAAAAAMQAAAAAAAAA=eF7TUNi95eQy3d1cquvrmo/esdKE8ifs+cUr9thmtwGI36ZmHQKV14byYfIA9O8fOw==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAQAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYGBgAAAABAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAgAAAAAAAAAEAAAAAAAAAA=eF47n37t5s//9+0BG3AF/A==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAgAAAAAAAAAEAAAAAAAAAA=eF4LUrPr9As9aQ8AC8sC6w==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAACwAAAAAAAAA=eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAGAAAAAAAAAAFQAAAAAAAAA=eF5jYMAHPtjjlcaQh/ER4gCW5AS9AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF5jYIAARijNDKWZoDQAAHgABw==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAgAAAAAAAAACwAAAAAAAAA=eF5jYYAAAAAoAAU=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAEAAAAAAAAACQAAAAAAAAA=eF7jBAAACgAK
</AppendedData>
</VTKFile>
<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt32" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<UnstructuredGrid>
<FieldData>
<DataArray type="Int8" Name="IntegrationPointMetaData" NumberOfTuples="465" format="appended" RangeMin="34" RangeMax="125" offset="0" />
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="20" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="103" offset="212" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="276" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="316" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.12251854223" RangeMax="0.12251854223" offset="364" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="416" />
<DataArray type="Float64" Name="swelling_stress_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="456" />
<DataArray type="Float64" Name="transport_porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="496" />
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="42" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="121" offset="232" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="344" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.4999981849" RangeMax="0.4999981849" offset="404" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.12251854223" RangeMax="0.12251854223" offset="476" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="548" />
<DataArray type="Float64" Name="swelling_stress_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="608" />
<DataArray type="Float64" Name="transport_porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="668" />
</FieldData>
<Piece NumberOfPoints="4" NumberOfCells="1" >
<PointData>
<DataArray type="Float64" Name="HydraulicFlow" format="appended" RangeMin="-9.4254235929" RangeMax="-9.4254235929" offset="544" />
<DataArray type="Float64" Name="NodalForces" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="12513.755516" RangeMax="12513.755516" offset="596" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="656" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="696" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure" format="appended" RangeMin="-200000" RangeMax="-200000" offset="736" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure_interpolated" format="appended" RangeMin="-200000" RangeMax="-200000" offset="784" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation" format="appended" RangeMin="0.12251854223" RangeMax="0.12251854223" offset="832" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="888" />
<DataArray type="Float64" Name="velocity" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="928" />
<DataArray type="Float64" Name="HydraulicFlow" format="appended" RangeMin="-9.4253893766" RangeMax="-9.4253893766" offset="736" />
<DataArray type="Float64" Name="NodalForces" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="12513.755516" RangeMax="12513.755516" offset="808" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="888" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="948" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure" format="appended" RangeMin="-200000" RangeMax="-200000" offset="1008" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure_interpolated" format="appended" RangeMin="-200000" RangeMax="-200000" offset="1076" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation" format="appended" RangeMin="0.12251854223" RangeMax="0.12251854223" offset="1144" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1220" />
<DataArray type="Float64" Name="velocity" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="2.2771241358e-23" RangeMax="2.288091105e-23" offset="1280" />
</PointData>
<CellData>
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="968" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_avg" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="1008" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_avg" format="appended" RangeMin="0.12251854223" RangeMax="0.12251854223" offset="1052" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_avg" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1100" />
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1380" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_avg" format="appended" RangeMin="0.4999981849" RangeMax="0.4999981849" offset="1440" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_avg" format="appended" RangeMin="0.12251854223" RangeMax="0.12251854223" offset="1508" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_avg" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1576" />
</CellData>
<Points>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.4142135624" offset="1140" />
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.4142135624" offset="1636" />
</Points>
<Cells>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1192" />
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1244" />
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1284" />
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1708" />
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1780" />
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1840" />
</Cells>
</Piece>
</UnstructuredGrid>
<AppendedData encoding="base64">
_AQAAAACAAADRAQAAiwAAAA==eF6t0LEKwlAMBdB/ydxF6dRfEQlRYwn0JY8kRYr0332Di0s71PHeC2e4bxBNHp1STLFaS0jutAQMl/fPaP5gh+HcgVJhGCBkLIRSoTVzubGjPfFupZqyZgP6tdsjKOfvtuGcdp1qbiG5HFPSSaNRif/x4sXTJDpipHPEsau4hkzbP/Xrdf0A9dSrDw==AQAAAACAAAAUAAAAHAAAAA==eF4z0zPWM9A1sbDQTTdPNTQwNjZOMQcALTMEjA==AQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAAAgAAAAEAAAAA==eF5jYACBB/YMOGgAPewEfQ==AQAAAACAAAAgAAAAEwAAAA==eF5rj+XhSYjdb9+OgwYAsNwK3Q==AQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAAAgAAAAEAAAAA==eF5jYACBB/YMOGgAPewEfQ==AQAAAACAAAAgAAAAEwAAAA==eF67oMQqf/Gm0oELOGgA6mgOiQ==AQAAAACAAABAAAAAGgAAAA==eF5jXZR1293j4AFWVNqBBYc4mrwDANc1Hd8=AQAAAACAAABAAAAADAAAAA==eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAAAgAAAAEQAAAA==eF5jYACCLI6DDDhoAEHsBM0=AQAAAACAAAAgAAAAEQAAAA==eF5jYACCLI6DDDhoAEHsBM0=AQAAAACAAAAgAAAAGAAAAA==eF5riOXhSYjdb98ApWuhdAeUBgCuvArGAQAAAACAAACAAAAADAAAAA==eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAACAAABAAAAADAAAAA==eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAACAAAAEAAAADAAAAA==eF5jYGBgAAAABAABAQAAAACAAAAIAAAADQAAAA==eF5jYACBB/YAAgcBIA==AQAAAACAAAAIAAAAEAAAAA==eF5rj+XhSYjdbw8AC6MCuA==AQAAAACAAAAgAAAACwAAAA==eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAACAAABgAAAAFQAAAA==eF5jYMAHPtjjlcaQh/ER4gCW5AS9AQAAAACAAAAgAAAAEwAAAA==eF5jYIAARijNDKWZoDQAAHgABw==AQAAAACAAAAIAAAACwAAAA==eF5jYYAAAAAoAAU=AQAAAACAAAABAAAACQAAAA==eF7jBAAACgAK
_AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAANEBAAAAAAAAiwAAAAAAAAA=eF6t0LEKwlAMBdB/ydxF6dRfEQlRYwn0JY8kRYr0332Di0s71PHeC2e4bxBNHp1STLFaS0jutAQMl/fPaP5gh+HcgVJhGCBkLIRSoTVzubGjPfFupZqyZgP6tdsjKOfvtuGcdp1qbiG5HFPSSaNRif/x4sXTJDpipHPEsau4hkzbP/Xrdf0A9dSrDw==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACoAAAAAAAAAMgAAAAAAAAA=eF4z0zPWM9I1NTfWTbewNEw1NDCwNLfQS8ksKqnUMzIwMjA0MDI3sDAwNzEDANNvCec=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF4T7uVJ/vH/vr0wDhoABP8QkQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF5rj+XhSYjdb9+OgwYAsNwK3Q==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAA=eF5jYACBB/YMOGgAPewEfQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF6Lq3i56MxNpQNxOGgAQgsToQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAEAAAAAAAAAAGwAAAAAAAAA=eF5jXZR1293j4AFWVNqBBcpnwS4OpwHXBR3dAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAEAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYKAMAAAAQAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEQAAAAAAAAA=eF5jYACCLI6DDDhoAEHsBM0=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEQAAAAAAAAA=eF5jYACCLI6DDDhoAEHsBM0=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAA=eF5riuXhSYjdb98ApeugdDuUBgCvBArIAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAIAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYBhYAAAAgAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAEAAAAAAAAAAKQAAAAAAAAA=eF77qS3BZVNubP0DRPcbW/+E8n9B6N1/IeK7v0Plf0H5X6HyAKw2FZg=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAQAAAAAAAAADAAAAAAAAAA=eF5jYGBgAAAABAABAQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAgAAAAAAAAAEAAAAAAAAAA=eF4T7uVJ/vH/vj0AD4wEJQ==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAgAAAAAAAAAEAAAAAAAAAA=eF5rj+XhSYjdbw8AC6MCuA==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAACwAAAAAAAAA=eF5jYMAPAAAgAAE=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAGAAAAAAAAAAFQAAAAAAAAA=eF5jYMAHPtjjlcaQh/ER4gCW5AS9AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAACAAAAAAAAAAEwAAAAAAAAA=eF5jYIAARijNDKWZoDQAAHgABw==AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAgAAAAAAAAACwAAAAAAAAA=eF5jYYAAAAAoAAU=AQAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAEAAAAAAAAACQAAAAAAAAA=eF7jBAAACgAK
</AppendedData>
</VTKFile>
<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt32" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<UnstructuredGrid>
<FieldData>
<DataArray type="Int8" Name="IntegrationPointMetaData" NumberOfTuples="465" format="appended" RangeMin="34" RangeMax="125" offset="0" />
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="20" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="103" offset="212" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="276" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="316" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.09236018967" RangeMax="0.09236018967" offset="364" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="420" />
<DataArray type="Float64" Name="swelling_stress_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="460" />
<DataArray type="Float64" Name="transport_porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="500" />
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="42" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="121" offset="232" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="344" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.49999794754" RangeMax="0.49999794754" offset="404" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.09236018967" RangeMax="0.09236018967" offset="476" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="552" />
<DataArray type="Float64" Name="swelling_stress_ip" NumberOfComponents="4" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="612" />
<DataArray type="Float64" Name="transport_porosity_ip" NumberOfTuples="4" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="672" />
</FieldData>
<Piece NumberOfPoints="4" NumberOfCells="1" >
<PointData>
<DataArray type="Float64" Name="HydraulicFlow" format="appended" RangeMin="-3.7703716441" RangeMax="-3.7703716441" offset="548" />
<DataArray type="Float64" Name="NodalForces" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="14150.178559" RangeMax="14150.178559" offset="608" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="668" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="708" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure" format="appended" RangeMin="-300000" RangeMax="-300000" offset="748" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure_interpolated" format="appended" RangeMin="-300000" RangeMax="-300000" offset="800" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation" format="appended" RangeMin="0.09236018967" RangeMax="0.09236018967" offset="852" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="908" />
<DataArray type="Float64" Name="velocity" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="948" />
<DataArray type="Float64" Name="HydraulicFlow" format="appended" RangeMin="-3.770356167" RangeMax="-3.770356167" offset="740" />
<DataArray type="Float64" Name="NodalForces" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="14150.178559" RangeMax="14150.178559" offset="816" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="896" />
<DataArray type="Float64" Name="epsilon" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="956" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure" format="appended" RangeMin="-300000" RangeMax="-300000" offset="1016" />
<DataArray type="Float64" Name="pressure_interpolated" format="appended" RangeMin="-300000" RangeMax="-300000" offset="1088" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation" format="appended" RangeMin="0.09236018967" RangeMax="0.09236018967" offset="1160" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1236" />
<DataArray type="Float64" Name="velocity" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="1.6418272767e-23" RangeMax="3.0641159079e-23" offset="1296" />
</PointData>
<CellData>
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="988" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_avg" format="appended" RangeMin="0.5" RangeMax="0.5" offset="1028" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_avg" format="appended" RangeMin="0.09236018967" RangeMax="0.09236018967" offset="1072" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_avg" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1120" />
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1440" />
<DataArray type="Float64" Name="porosity_avg" format="appended" RangeMin="0.49999794754" RangeMax="0.49999794754" offset="1500" />
<DataArray type="Float64" Name="saturation_avg" format="appended" RangeMin="0.09236018967" RangeMax="0.09236018967" offset="1568" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_avg" NumberOfComponents="4" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1636" />
</CellData>
<Points>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.4142135624" offset="1160" />
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.4142135624" offset="1696" />
</Points>
<Cells>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1212" />