Commit 2f8afa40 authored by Dmitry Yu. Naumov's avatar Dmitry Yu. Naumov
Browse files

[T/LIE/M] Only extrapolated sigma value update.

parent e8aab95b
Pipeline #1437 passed with stages
in 12 minutes and 4 seconds
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64">
<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt32" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<UnstructuredGrid>
<FieldData>
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="18" format="binary" RangeMin="45" RangeMax="103">
EgAAAAAAAAA2LjEuMC02OTEtZ2Y3NWIxNjQ=
</DataArray>
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="18" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="103" offset="0" />
</FieldData>
<Piece NumberOfPoints="6" NumberOfCells="3">
<Piece NumberOfPoints="6" NumberOfCells="3" >
<PointData>
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="displacement_jump1" NumberOfComponents="2" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xx" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xy" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_yy" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_zz" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="60" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement_jump1" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="100" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xx" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="140" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_yy" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="180" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xy" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="220" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_zz" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="260" />
</PointData>
<CellData Scalars="f_stress_n_analytical">
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1">
DAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="aperture" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1e-05">
GAAAAAAAAADxaOOItfjkPgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_s" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="levelset1" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_xx" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_xy" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_yy" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_zz" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_xx" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_xy" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_yy" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_zz" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="w_n" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="w_s" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n_analytical" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1" offset="300" />
<DataArray type="Float64" Name="aperture" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1e-05" offset="344" />
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="396" />
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_s" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="436" />
<DataArray type="Float64" Name="levelset1" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1" offset="476" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_xx" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="520" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_xy" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="560" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_yy" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="600" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_zz" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="640" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_xx" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="680" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_xy" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="720" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_yy" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="760" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_zz" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="800" />
<DataArray type="Float64" Name="w_n" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="840" />
<DataArray type="Float64" Name="w_s" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="880" />
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n_analytical" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="920" />
</CellData>
<Points>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="2.2360679775">
kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="2.2360679775" offset="960" />
</Points>
<Cells>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="5">
UAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAUAAAAAAAAABAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABQAAAAAAAAACAAAAAAAAAA==
</DataArray>
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="binary" RangeMin="2" RangeMax="10">
GAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="binary" RangeMin="3" RangeMax="9">
AwAAAAAAAAADCQk=
</DataArray>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1020" />
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1084" />
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1132" />
</Cells>
</Piece>
</UnstructuredGrid>
<AppendedData encoding="base64">
_AQAAAACAAAASAAAAGgAAAA==eJwz0zPUM9A1szTUTU8zN00yNDMBACUhBCQ=AQAAAACAAABgAAAADAAAAA==eJxjYKAtAAAAYAABAQAAAACAAABgAAAADAAAAA==eJxjYKAtAAAAYAABAQAAAACAAAAwAAAADAAAAA==eJxjYCANAAAAMAABAQAAAACAAAAwAAAADAAAAA==eJxjYCANAAAAMAABAQAAAACAAAAwAAAADAAAAA==eJxjYCANAAAAMAABAQAAAACAAAAwAAAADAAAAA==eJxjYCANAAAAMAABAQAAAACAAAAMAAAADgAAAA==eJxjYGBgYIRiAAAYAAM=AQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJz7mPG4Y+uPJ3YMaAAAc2QFlA==AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAADwAAAA==eJxjYEAGH+xhLAALrwEwAQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAACQAAAAGwAAAA==eJxjYMAHPtgTEHfAoRGHOLp5MD5CHABcugZsAQAAAACAAABQAAAAHAAAAA==eJxjZYAAFgZUwAilWdHkmdH4MHkmKA0ABegAIg==AQAAAACAAAAYAAAAEAAAAA==eJxjYoAANijNBaUBAPgAEw==AQAAAACAAAADAAAACwAAAA==eJxj5uQEAAAnABY=
</AppendedData>
</VTKFile>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64">
<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt32" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<UnstructuredGrid>
<FieldData>
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="18" format="binary" RangeMin="45" RangeMax="103">
EgAAAAAAAAA2LjEuMC02OTEtZ2Y3NWIxNjQ=
</DataArray>
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="18" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="103" offset="0" />
</FieldData>
<Piece NumberOfPoints="6" NumberOfCells="3">
<Piece NumberOfPoints="6" NumberOfCells="3" >
<PointData>
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="binary" RangeMin="2e-05" RangeMax="2e-05">
YAAAAAAAAACc/rIBQKasOvBo44i1+PS+AAAAAAAAAADwaOOItfj0vgAAAAAAAAAA8GjjiLX49D4QQtdUZFdQu/Bo44i1+PQ+gPIDVGRXUDsZYeOItfj0PgAAAAAAAAAAGWHjiLX49D4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="displacement_jump1" NumberOfComponents="2" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="4e-05">
YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALPmL5F4DebsZYeOItfgEv7IJlZ2g7HS7GWHjiLX4BL8=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xx" format="binary" RangeMin="-2.4615661774e-08" RangeMax="7.3860870882e-08">
MAAAAAAAAAAS5jeDGomuvRLmN4Maia69Is2ULq7Tcz4ezZQurtNzPmygxzRNblq+Z6DHNE1uWr4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xy" format="binary" RangeMin="-2.7647349074e-07" RangeMax="1.0187787791e-07">
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAahZ3RceNkr7DngKV/lh7PvMrQFHPR2e+b2Dd6PTaej4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_yy" format="binary" RangeMin="0.067993013479" RangeMax="0.10198966541">
MAAAAAAAAAAahQUi/Bu6P9p6eqX+G7o/rrIQhfwbuj9FTa+X/Bu6PwzgAdL9Z7E/VCg/ef1nsT8=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_zz" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0.033996514331">
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADHedLr9Z6E/zyELrv1noT8=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="2e-05" RangeMax="2e-05" offset="60" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement_jump1" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="4e-05" offset="156" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xx" format="appended" RangeMin="-1.5818615822e-08" RangeMax="2.5852436168e-08" offset="232" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_yy" format="appended" RangeMin="0.10198953614" RangeMax="0.10198954411" offset="312" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xy" format="appended" RangeMin="-2.673741257e-07" RangeMax="1.1176423699e-07" offset="396" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_zz" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="480" />
</PointData>
<CellData Scalars="f_stress_n_analytical">
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1">
DAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="aperture" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="5e-05">
GAAAAAAAAABUOxzr4jYKPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="4.5374815016e-06">
GAAAAAAAAAAAAABrFQjTPgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_s" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="3.4483591806e-23">
GAAAAAAAAAB20M/OE9hEOwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="levelset1" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_xx" format="binary" RangeMin="-2.8267938321e-30" RangeMax="7.9274694849e-31">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDGqsy5AAAAcC0UsDk=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_xy" format="binary" RangeMin="-3.1763735522e-22" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeLs=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_yy" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1.0198958546e-15">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIBwX9I8AAAAAHBf0jw=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_zz" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_xx" format="binary" RangeMin="-2.8267938208e-16" RangeMax="7.9274700271e-17">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAq6ODXrS8AAAAwHDZljw=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_xy" format="binary" RangeMin="-3.1763735522e-08" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADsFpMNYb4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_yy" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0.1019895905">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGP9G7o/AABgjvwbuj8=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_zz" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="w_n" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="4e-05">
GAAAAAAAAAAYYeOItfgEPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="w_s" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="3.0398882547e-22">
GAAAAAAAAABvgRDB//d2OwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n_analytical" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1" offset="520" />
<DataArray type="Float64" Name="aperture" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="5e-05" offset="564" />
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="4.5374815016e-06" offset="616" />
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_s" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="3.4483591806e-23" offset="664" />
<DataArray type="Float64" Name="levelset1" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1" offset="716" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_xx" format="appended" RangeMin="-2.8267938321e-30" RangeMax="7.9274694849e-31" offset="760" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_xy" format="appended" RangeMin="-3.1763735522e-22" RangeMax="0" offset="816" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_yy" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.0198958546e-15" offset="860" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_zz" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="912" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_xx" format="appended" RangeMin="-2.8267938208e-16" RangeMax="7.9274700271e-17" offset="952" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_xy" format="appended" RangeMin="-3.1763735522e-08" RangeMax="0" offset="1012" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_yy" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0.1019895905" offset="1060" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_zz" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1116" />
<DataArray type="Float64" Name="w_n" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="4e-05" offset="1156" />
<DataArray type="Float64" Name="w_s" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="3.0398882547e-22" offset="1208" />
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n_analytical" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1260" />
</CellData>
<Points>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="2.2360679775">
kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="2.2360679775" offset="1300" />
</Points>
<Cells>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="5">
UAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAUAAAAAAAAABAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABQAAAAAAAAACAAAAAAAAAA==
</DataArray>
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="binary" RangeMin="2" RangeMax="10">
GAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="binary" RangeMin="3" RangeMax="9">
AwAAAAAAAAADCQk=
</DataArray>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1360" />
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1424" />
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1472" />
</Cells>
</Piece>
</UnstructuredGrid>
<AppendedData encoding="base64">
_AQAAAACAAAASAAAAGgAAAA==eJwz0zPUM9A1szTUTU8zN00yNDMBACUhBCQ=AQAAAACAAABgAAAANgAAAA==eJyb828To8OyNVYfMh53bP3xZR8DFODg2wk4XQ9JCQ/YDeM3fGIG8a0lEyF8mHoYHwB47St8AQAAAACAAABgAAAAJgAAAA==eJxjYKAM6PzsfhLHXLlbMvFxx9YfLPs3cU6du+BNCZwPABkHEXw=AQAAAACAAAAwAAAAKAAAAA==eJxjTltaWnzDwo4FShccm1TufCjaLg5K58R6KBr8CdhXBqUB/KcVFA==AQAAAACAAAAwAAAALQAAAA==eJyTT3Ct+iO9y/7q/Ko5IHrTvNweEO2QOKkORK97kF0Dor3lS6aAaABPhxgKAQAAAACAAAAwAAAALQAAAA==eJxjYEAFx6vMrxd/nLhvwbJvaZnWgXYPt34rZzhfbNeyStAhkaHODgAorw/3AQAAAACAAAAwAAAADAAAAA==eJxjYCANAAAAMAABAQAAAACAAAAMAAAADgAAAA==eJxjYGBgYIRiAAAYAAM=AQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJwLsZZ5/ciMy54BDQAAPYEC+A==AQAAAACAAAAYAAAAEgAAAA==eJxjYGDIFuW4bMeABgAeDwGaAQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJwru3D+nPANF2sGNAAAWr8ETg==AQAAAACAAAAYAAAADwAAAA==eJxjYEAGH+xhLAALrwEwAQAAAACAAAAYAAAAGAAAAA==eJxjYICDA8dWndkJpAt0RTZYAgAtoAVQAQAAAACAAAAYAAAADgAAAA==eJxjYMAGKnYDAAHDATQ=AQAAAACAAAAYAAAAFAAAAA==eJxjYICDhoL4SzYgBogGAB76BDs=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAAGQAAAA==eJxjYICB1Yub47bsATIOFNycZgMAMv4Gew==AQAAAACAAAAYAAAAEgAAAA==eJxjYEAHb8Qm8ybuAwAKAQLCAQAAAACAAAAYAAAAGAAAAA==eJxjYICBA8l/pXfZMzAk9P0B0gAxGQYzAQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJyTSHzcsfUHiz0DGgAATrwD1Q==AQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJzLbxQ4+P97mTUDGgAAWcQEaQ==AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAACQAAAAGwAAAA==eJxjYMAHPtgTEHfAoRGHOLp5MD5CHABcugZsAQAAAACAAABQAAAAHAAAAA==eJxjZYAAFgZUwAilWdHkmdH4MHkmKA0ABegAIg==AQAAAACAAAAYAAAAEAAAAA==eJxjYoAANijNBaUBAPgAEw==AQAAAACAAAADAAAACwAAAA==eJxj5uQEAAAnABY=
</AppendedData>
</VTKFile>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64">
<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt32" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<UnstructuredGrid>
<FieldData>
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="18" format="binary" RangeMin="45" RangeMax="103">
EgAAAAAAAAA2LjEuMC02OTEtZ2Y3NWIxNjQ=
</DataArray>
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="18" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="103" offset="0" />
</FieldData>
<Piece NumberOfPoints="6" NumberOfCells="3">
<Piece NumberOfPoints="6" NumberOfCells="3" >
<PointData>
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="binary" RangeMin="4.9019607843e-06" RangeMax="5e-06">
YAAAAAAAAADgKbtUUMdUu/Bo44i1+NS+AAAAAAAAAADwaOOItfjUvgAAAAAAAAAA8GjjiLX41D5OKFt1PLk1O/Bo44i1+NQ+7keQeq0vOrv2ema4cI/UPgAAAAAAAAAA9XpmuHCP1D4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="displacement_jump1" NumberOfComponents="2" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="9.8039215686e-06">
YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOvrStoWFebv2ema4cI/kvpQN/9ndUIC79XpmuHCP5L4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xx" format="binary" RangeMin="-6.6988207615e-09" RangeMax="2.7671056825e-09">
MAAAAAAAAAAGPfZqbsU8vgY99mpuxTy+fg/bA+7EJz6ED9sD7sQnPsuBm1g0xAg+1IGbWDTECD4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xy" format="binary" RangeMin="-4.1305480742e-08" RangeMax="2.6669256887e-08">
MAAAAAAAAABopoIdyqJcPjh6mRoRgEA+VhiXJzrgYr48XnhYFTslPmR35h0xEGC+c5hbZ/ssZr4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_yy" format="binary" RangeMin="6535947.7124" RangeMax="9803921.5686">
MAAAAAAAAAB/MjIyErNiQR0yMjISs2JBBDIyMhKzYkEvMjIyErNiQSBDmO3C7lhBu0KY7cLuWEE=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_zz" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="3267973.8562">
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO9CmO3C7khBuEKY7cLuSEE=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="4.9019607843e-06" RangeMax="5e-06" offset="60" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement_jump1" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="9.8039215686e-06" offset="168" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xx" format="appended" RangeMin="-7.5845592688e-09" RangeMax="7.9553124777e-09" offset="248" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_yy" format="appended" RangeMin="9803921.5686" RangeMax="9803921.5686" offset="328" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xy" format="appended" RangeMin="-5.5882118496e-08" RangeMax="6.6843531425e-08" offset="388" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_zz" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="492" />
</PointData>
<CellData Scalars="f_stress_n_analytical">
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1">
DAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="aperture" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1.9803921569e-05">
GAAAAAAAAAD08aQgE8T0PgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="9803921.5686">
GAAAAAAAAAAyMjIyErNiQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_s" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="3.8482653605e-10">
GAAAAAAAAAA7x/Sk8HH6PQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="levelset1" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_xx" format="binary" RangeMin="-3.1442402167e-23" RangeMax="2.2595793735e-23">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMKX1t95AUO7+C7ZNw9ROzs=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_xy" format="binary" RangeMin="-5.8233515124e-22" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIa7AAAAAAAAbLs=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_yy" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="9.8039215686e-08">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANh+Ox80UXo+kH47HzRRej4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_zz" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_xx" format="binary" RangeMin="-3.1442402167e-09" RangeMax="2.2595793735e-09">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPTxL+JBAiu+WI1hGt5oIz4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_xy" format="binary" RangeMin="-5.8233515124e-08" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABqqNQ2++AAC+mivlU74=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_yy" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="9803921.5686">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFIyMjISs2JBHjIyMhKzYkE=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_zz" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="w_n" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="9.8039215686e-06">
GAAAAAAAAAD2ema4cI/kPgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="w_s" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="3.8482653605e-22">
GAAAAAAAAACximi1oBN9OwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n_analytical" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="9803920">
GAAAAAAAAAAAAAAAErNiQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1" offset="532" />
<DataArray type="Float64" Name="aperture" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.9803921569e-05" offset="576" />
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="9803921.5686" offset="628" />
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_s" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="3.8482653605e-10" offset="676" />
<DataArray type="Float64" Name="levelset1" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1" offset="728" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_xx" format="appended" RangeMin="-3.1442402167e-23" RangeMax="2.2595793735e-23" offset="772" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_xy" format="appended" RangeMin="-5.8233515124e-22" RangeMax="0" offset="836" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_yy" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="9.8039215686e-08" offset="884" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_zz" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="940" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_xx" format="appended" RangeMin="-3.1442402167e-09" RangeMax="2.2595793735e-09" offset="980" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_xy" format="appended" RangeMin="-5.8233515124e-08" RangeMax="0" offset="1044" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_yy" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="9803921.5686" offset="1104" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_zz" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1160" />
<DataArray type="Float64" Name="w_n" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="9.8039215686e-06" offset="1200" />
<DataArray type="Float64" Name="w_s" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="3.8482653605e-22" offset="1252" />
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n_analytical" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="9803920" offset="1304" />
</CellData>
<Points>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="2.2360679775">
kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="2.2360679775" offset="1352" />
</Points>
<Cells>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="5">
UAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAUAAAAAAAAABAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABQAAAAAAAAACAAAAAAAAAA==
</DataArray>
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="binary" RangeMin="2" RangeMax="10">
GAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="binary" RangeMin="3" RangeMax="9">
AwAAAAAAAAADCQk=
</DataArray>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1412" />
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1476" />
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1524" />
</Cells>
</Piece>
</UnstructuredGrid>
<AppendedData encoding="base64">
_AQAAAACAAAASAAAAGgAAAA==eJwz0zPUM9A1szTUTU8zN00yNDMBACUhBCQ=AQAAAACAAABgAAAAPgAAAA==eJx7oLk7JOB4yO4PGY87tv64so8BCnDw7fw0okttdppaw/jv3CdUrdW32v2tKm1HQf8VO5j6r1A+AG3lKz8=AQAAAACAAABgAAAAKAAAAA==eJxjYKAMWP26tK21tXL3t6q0HQX9T/ZN4f1/825Aw+6vUD4AS3oUOQ==AQAAAACAAAAwAAAAKQAAAA==eJw79Dv+0nJPh32HoHSY8wb1sqmW+wKg9Dmn6k1Voo52p6A0AHDyFyk=AQAAAACAAAAwAAAAGwAAAA==eJyzNTIyEtqc5GgDpa2htC2auCOUBgBAew1jAQAAAACAAAAwAAAAOwAAAA==eJwBMADP/4Kx8wvK2D0+uNUyE/TYW77nAFTmhrFpvq0/eDbnE1C+x3o313PxcT6JqhFAYQBuvnyvGJo=AQAAAACAAAAwAAAADAAAAA==eJxjYCANAAAAMAABAQAAAACAAAAMAAAADgAAAA==eJxjYGBgYIRiAAAYAAM=AQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJz78nGJgvCRL3YMaAAAYqUEsw==AQAAAACAAAAYAAAAEgAAAA==eJwzMjIyEtqc5MiABgArkgIxAQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJyzPv5lyYfCX7YMaAAAarEFMw==AQAAAACAAAAYAAAADwAAAA==eJxjYEAGH+xhLAALrwEwAQAAAACAAAAYAAAAHAAAAA==eJxjYICAQ9Ov3a9kdN79Q++mOX+gtTUATAsHkw==AQAAAACAAAAYAAAAEQAAAA==eJxjYEAGbbshdM5uAA16Amk=AQAAAACAAAAYAAAAFgAAAA==eJxjYICAG3XW8iaBVXYToDQAM4gFkw==AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAAHAAAAA==eJxjYICALx/1Hzkyae+L6E2UupehbAcARZgHKg==AQAAAACAAAAYAAAAGgAAAA==eJxjYIABtlW9zvn7GBj2zdJ+GrwPACnEBic=AQAAAACAAAAYAAAAFgAAAA==eJxjYICAICMjI6HNSY5yUBoAI+wEbQ==AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJz7VpW2o6D/iR0DGgAAYX0EsA==AQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJzb2JWxdYFwrTUDGgAAT30DxA==AQAAAACAAAAYAAAAEgAAAA==eJxjYGBgENqc5MiABgAZ/gFpAQAAAACAAACQAAAAGwAAAA==eJxjYMAHPtgTEHfAoRGHOLp5MD5CHABcugZsAQAAAACAAABQAAAAHAAAAA==eJxjZYAAFgZUwAilWdHkmdH4MHkmKA0ABegAIg==AQAAAACAAAAYAAAAEAAAAA==eJxjYoAANijNBaUBAPgAEw==AQAAAACAAAADAAAACwAAAA==eJxj5uQEAAAnABY=
</AppendedData>
</VTKFile>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64">
<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt32" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<UnstructuredGrid>
<FieldData>
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="18" format="binary" RangeMin="45" RangeMax="103">
EgAAAAAAAAA2LjEuMC02OTEtZ2Y3NWIxNjQ=
</DataArray>
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="18" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="103" offset="0" />
</FieldData>
<Piece NumberOfPoints="6" NumberOfCells="3">
<Piece NumberOfPoints="6" NumberOfCells="3" >
<PointData>
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="binary" RangeMin="9.932885906e-06" RangeMax="1e-05">
YAAAAAAAAACGzgN75D76OvBo44i1+OS+AAAAAAAAAADwaOOItfjkvgAAAAAAAAAA8GjjiLX45D7YoNkzVyhvu/Bo44i1+OQ+rPjnfy0DbztJT6JxrdTkPgAAAAAAAAAASU+ica3U5D4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="displacement_jump1" NumberOfComponents="2" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1.9865771812e-05">
YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAplZfS9ypertJT6JxrdT0vqJA0AE3QWa7SU+ica3U9L4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xx" format="binary" RangeMin="-1.4470679158e-09" RangeMax="5.0762978751e-10">
MAAAAAAAAACaRCN1dtfUvZlEI3V219S9/dquoUXcGL4w266hRdwYvqKHMqkocQE+zocyqShxAT4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xy" format="binary" RangeMin="-7.8342471279e-08" RangeMax="3.4890316583e-08">
MAAAAAAAAABU6TWQwWJUvk7pNZDBYlS+KO11VKcHdb52S4fhSbtiPhdaVgmPkGG+LZxAnCPKbb4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_yy" format="binary" RangeMin="4474272.9336" RangeMax="6711409.4003">
MAAAAAAAAADsO59ZHJpZQQQ7n1kcmllBnzyfWRyaWUG6O59ZHJpZQT19vztoEVFBHn2/O2gRUUE=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_zz" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="2237136.4668">
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACl9vztoEUFBxH2/O2gRQUE=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="9.932885906e-06" RangeMax="1e-05" offset="60" />
<DataArray type="Float64" Name="displacement_jump1" NumberOfComponents="2" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.9865771812e-05" offset="168" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xx" format="appended" RangeMin="-1.7352409562e-08" RangeMax="3.5478536523e-08" offset="244" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_yy" format="appended" RangeMin="6711409.4003" RangeMax="6711409.4003" offset="324" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xy" format="appended" RangeMin="-1.1176423699e-07" RangeMax="2.9947137045e-08" offset="388" />
<DataArray type="Float64" Name="sigma_zz" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="468" />
</PointData>
<CellData Scalars="f_stress_n_analytical">
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1">
DAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="aperture" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="2.9865771812e-05">
GAAAAAAAAADAAxQ2CFH/PgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="6711409.396">
GAAAAAAAAADjoFdZHJpZQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_s" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="8.4486194404e-11">
GAAAAAAAAAB0mnv5LznXPQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="levelset1" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_xx" format="binary" RangeMin="-3.1582015784e-25" RangeMax="3.1581996341e-25">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADbWXN2b9i6EMD3dnVv2Do=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_xy" format="binary" RangeMin="-6.3527471044e-22" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIi7AAAAAAAAhrs=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_yy" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="6.7114094003e-08">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANDEvqALBHI+UMW+oAsEcj4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="strain_zz" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_xx" format="binary" RangeMin="-3.1582015784e-11" RangeMax="3.1581996341e-11">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJZtPwnGXMG9wDDrVcVcwT0=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_xy" format="binary" RangeMin="-6.3527471044e-08" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7BaTDXG+AAAGqo1Db74=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_yy" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="6711409.4003">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH07n1kcmllBMjyfWRyaWUE=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="stress_zz" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="0">
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="w_n" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1.9865771812e-05">
GAAAAAAAAABIT6JxrdT0PgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="w_s" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="2.5007913544e-22">
GAAAAAAAAAB8uyPmO+VyOwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n_analytical" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="6711400">
GAAAAAAAAAAAAAAAGppZQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Int32" Name="MaterialIDs" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1" offset="508" />
<DataArray type="Float64" Name="aperture" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="2.9865771812e-05" offset="552" />
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="6711409.396" offset="604" />
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_s" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="8.4486194404e-11" offset="656" />
<DataArray type="Float64" Name="levelset1" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1" offset="708" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_xx" format="appended" RangeMin="-3.1582015784e-25" RangeMax="3.1581996341e-25" offset="752" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_xy" format="appended" RangeMin="-6.3527471044e-22" RangeMax="0" offset="812" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_yy" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="6.7114094003e-08" offset="860" />
<DataArray type="Float64" Name="strain_zz" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="916" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_xx" format="appended" RangeMin="-3.1582015784e-11" RangeMax="3.1581996341e-11" offset="956" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_xy" format="appended" RangeMin="-6.3527471044e-08" RangeMax="0" offset="1020" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_yy" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="6711409.4003" offset="1080" />
<DataArray type="Float64" Name="stress_zz" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="0" offset="1136" />
<DataArray type="Float64" Name="w_n" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="1.9865771812e-05" offset="1176" />
<DataArray type="Float64" Name="w_s" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="2.5007913544e-22" offset="1228" />
<DataArray type="Float64" Name="f_stress_n_analytical" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="6711400" offset="1280" />
</CellData>
<Points>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="2.2360679775">
kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="appended" RangeMin="0" RangeMax="2.2360679775" offset="1328" />
</Points>
<Cells>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="5">
UAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAUAAAAAAAAABAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABQAAAAAAAAACAAAAAAAAAA==
</DataArray>
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="binary" RangeMin="2" RangeMax="10">
GAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="binary" RangeMin="3" RangeMax="9">
AwAAAAAAAAADCQk=
</DataArray>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1388" />
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1452" />
<DataArray type="UInt8" Name="types" format="appended" RangeMin="" RangeMax="" offset="1500" />
</Cells>
</Piece>
</UnstructuredGrid>
<AppendedData encoding="base64">
_AQAAAACAAAASAAAAGgAAAA==eJwz0zPUM9A1szTUTU8zN00yNDMBACUhBCQ=AQAAAACAAABgAAAAPQAAAA==eJxrO8dc/cTul9WHjMcdW3882ccABTj4djcW3DQO18jfDeOv+fG8Xpc539rTf1Hh2itP7GDqYXwAqYgsHg==AQAAAACAAABgAAAAJgAAAA==eJxjYKAMLAuL976zsmq3p/+iwrVXvuxb5HCB0dwxDc4HABdvEWk=AQAAAACAAAAwAAAAKgAAAA==eJy7tzx774apXPseQOkfP3eyK/Ek232E0jc8P7mcXhi07x6UBgCK6BocAQAAAACAAAAwAAAAHgAAAA==eJzbZT0/UmZWpONeKL0LSu+G0jug9EEoDQDl/RN4AQAAAACAAAAwAAAAKQAAAA==eJxjYEAFXasEHRIZ6vatt68wey6cYNe+7FtaprXhvuVgfoAdAOC3DY8=AQAAAACAAAAwAAAADAAAAA==eJxjYCANAAAAMAABAQAAAACAAAAMAAAADgAAAA==eJxjYGBgYIRiAAAYAAM=AQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJw7wCxixhH4344BDQAANTICpA==AQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJx7vCA8UmZWpCMDGgAASrgDhA==AQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJwrmVX9U9/yui0DGgAAUt8D/w==AQAAAACAAAAYAAAADwAAAA==eJxjYEAGH+xhLAALrwEwAQAAAACAAAAYAAAAGwAAAA==eJxjYICC25HFZfk3dgkc+F5Wmn/DCgBDzAhSAQAAAACAAAAYAAAAEQAAAA==eJxjYEAGHbshdNtuAA3CAoU=AQAAAACAAAAYAAAAFwAAAA==eJxjYICAC0f2LeBmKbILOAqhAUM7BuQ=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAAHAAAAA==eJxjYICAabn2nMdiDu49YPA69GjMQVsAQ48IOw==AQAAAACAAAAYAAAAGgAAAA==eJxjYICBN2KTeQv3MTCwrep1zt8HACi4BX8=AQAAAACAAAAYAAAAFwAAAA==eJxjYICAWuv5kTKzIh2NbCA0ADIhBbc=AQAAAACAAAAYAAAACwAAAA==eJxjYMAOAAAYAAE=AQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJzz8F9UuPbKFzsGNAAAV6gEXg==AQAAAACAAAAYAAAAEwAAAA==eJyr2a38zPppkTUDGgAAU+8EDg==AQAAAACAAAAYAAAAEgAAAA==eJxjYGBgkJoV6ciABgAYIQFPAQAAAACAAACQAAAAGwAAAA==eJxjYMAHPtgTEHfAoRGHOLp5MD5CHABcugZsAQAAAACAAABQAAAAHAAAAA==eJxjZYAAFgZUwAilWdHkmdH4MHkmKA0ABegAIg==AQAAAACAAAAYAAAAEAAAAA==eJxjYoAANijNBaUBAPgAEw==AQAAAACAAAADAAAACwAAAA==eJxj5uQEAAAnABY=
</AppendedData>
</VTKFile>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64">
<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt32" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<UnstructuredGrid>
<FieldData>
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="18" format="binary" RangeMin="45" RangeMax="103">
EgAAAAAAAAA2LjEuMC02OTEtZ2Y3NWIxNjQ=
</DataArray>
<DataArray type="Int8" Name="OGS_VERSION" NumberOfTuples="18" format="appended" RangeMin="45" RangeMax="103" offset="0" />
</FieldData>
<Piece NumberOfPoints="6" NumberOfCells="3">
<Piece NumberOfPoints="6" NumberOfCells="3" >
<PointData>
<DataArray type="Float64" Name="displacement" NumberOfComponents="2" format="binary" RangeMin="4.966442953e-06" RangeMax="5e-06">
YAAAAAAAAADsRGGNoIkfu/Bo44i1+NS+AAAAAAAAAADwaOOItfjUvgAAAAAAAAAA8GjjiLX41D4guqgLHak1u/Bo44i1+NQ+yAEdioRNNjsqUKJxrdTUPgAAAAAAAAAAKlCica3U1D4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="displacement_jump1" NumberOfComponents="2" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="9.932885906e-06">
YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAifjrx08iZzsrUKJxrdTkvpEXk0RABGk7K1Cica3U5L4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xx" format="binary" RangeMin="-1.3133541777e-08" RangeMax="3.0859721719e-09">
MAAAAAAAAAD9Qg4HbJApPv5CDgdskCk+VjjVrj00TL5MONWuPTRMvmXv9OMfgio+eO/04x+CKj4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_xy" format="binary" RangeMin="-9.1041198542e-08" RangeMax="1.7445158292e-08">
MAAAAAAAAADoFfpJwToJPkAW+knBOgk+cGHUs01weL52S4fhSbtSPvsZx216cya+Py8NTFPMYL4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_yy" format="binary" RangeMin="2237136.4653" RangeMax="3355704.698">
MAAAAAAAAADsoVdZHJpJQaWhV1kcmklB6aFXWRyaSUGhoVdZHJpJQTzBjztoEUFB+cCPO2gRQUE=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="sigma_zz" format="binary" RangeMin="0" RangeMax="1118568.2327">
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABnBjztoETFBTMGPO2gRMUE=